Body Extender: Whole body exoskeleton for human power augmentation